Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Ringers.pl

§ 1

Informacje ogólne 

 1. Sklep internetowy www.ringers.pl prowadzony jest przez: 
  FOTODIGI Roman Bekier 90-642 Łódź ul. al.Włókniarzy 225,nip;7250033168
 2. Sklep internetowy www.ringers.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 4. Wszystkie ceny podawane w sklepie www.ringers.pl podawane są w kwotach brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.ringers.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie/po wpisaniu nr NIP wystawiamy fakturę VAT.
 7. Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.
 8. Oświadczam, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta", (Dz.U. 2014 poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

§ 2

Warunki zamawiania i sprzedaży

 1. Zamówienia są przyjmowane przez cała dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.divinebody.pl, wybór formy płatności i finalne przesłanie zamówienia poprzez przycisk "zamawiam z obowiązkiem zapłaty."
 3. Klient w momencie złożenia zamówienia potwierdzia swoją świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar. Świadomość o której mowa w zdaniu poprzednim wyrażana jest poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 4. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego statusie.
 5. Na czas realizacji zamówienia składa się czas wysyłki podany na stronie przedmiotu, oraz czas dostawy zależny od przewoźnika.
 6. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a)     w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze/odbiorze osobistym w momencie przyjęcia zamówienia i jego potwierdzenia przez kupującego (klikając w link wysłany na podany adres e-mail)

b)    w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu na rachunku sklepu wpłaty, dotyczącej zamówienia.

c) w przypadku zamówień płatnych przelewem natychmiastowym - po otrzymaniu od pośrednika obsługującego szybkie płatności tj. Blue Media informacji o wpłacie za zamówienie

7. Czas realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedziele lub święta, zaczyna się od najbliższego dnia roboczego.

§ 3

Potwierdzenie zawarcia umowy

 1. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzającą wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego i prośbą o jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link. Zawiera on również ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 2. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w link wysłany w wiadomości e-mail nie jest wymagane przy zamówieniach opłacanych z góry.
 3. Informacja o cenie podawana na stronie www.ringers.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta", (Dz.U. 2014 poz. 827) - od momentu otrzymania przez klienta maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie, lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, po bezskutecznej próbie kontaktu z zamawiającym.

§ 4

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 5. Pliki „Cookies

 6. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.ringers.pl jest Roman Bekier wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FOTODIGI Roman Bekier wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: al.Włókniarzy 225 90-642 Łódź nip.7250033168, adres poczty elektronicznej (e-mail): roman@bekier.pl, zwanym dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a także z szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.ringers.pl.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 1. Imię i nazwisko,

 2. Nazwa firmy, (w przypadku firm),

 3. NIP, (w przypadku firm),

 4. Data urodzenia,

 5. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

 6. Numer telefonu,

 7. Adres e-mail.

 1. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są
  wykorzystywane do celów księgowych, w zakresie wynikającym tylko z przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych
  Danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie internetowym.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
  profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 jest niezbędne do
  świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu, bądź obowiązujące przepisy prawa a zachowanie Danych niezbędne jest do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności. Administrator może odmówić usunięcia danych jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość  e-mail na adres: roman@bekier.pl.

 1. PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie..

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

 1. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

 2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

 3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

 1. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.powerplay.com.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 5

Termin realizacji zamówienia

 1. Firma będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych (chyba że na stronie produktu w polu "Wysyłka:" wartość ta jest większa aniżeli 24 godziny) od momentu złożenia przez Klienta zamówienia przez jego wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.ringers.pl
 2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a)     sprawdzeniu przez Firmę kompletności wysłanych danych,

b)    w razie potrzeby skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

c) wysyłki towaru

5. Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi (od zamówienia po dostarczenie towaru):

 • w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy przesyłką kurierską: czas wysyłki + 1 dzień roboczy (zazwyczaj kolejny dzień roboczy po nadaniu przesyłki),
 • w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy Pocztą Polską: czas wysyłki + 4-5 dni roboczych
 • w wypadku zadysponowania przez klienta dostawy poprzez Paczkomaty InPost: czas wysyłki + 1-2 dni roboczych

§ 6

Płatności

 1. Wartość zamówienia = wartość zamówionych towarów + koszt dostawy
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)        Pobranie - płatność przy odbiorze

b)       Przelewem bankowym na konto PKO BP SA 82 1020 3437 0000 1602 0016 0952

c)        Przelew natychmiastowy: rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. Termin zapłaty za towar płatny przy odbiorze mija po bezskutecznej próbie jego doręczenia.

4 .W przypadku wyboru formy płatności- przelewu tradycyjnego lub przelewu natychmiastowego, czas wysyłki towaru liczony jest od momentu otrzymania środków pieniężnych przez sklep. Klient, który wybrał opcje płatności przelewem tradycyjnym lub przelewem natychmiastowym zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą. przelewem tradycyjnym lub przelewem natychmiastowym, sprzedający dokona zwrotu środków taką samą metodą.

§ 7

Formy dostawy

Aktualne koszty dostawy wraz z czasem dostawy od chwili nadania znajdą państwo w stopce .

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 1. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD lub Kurier48
 3. dostawa za pośrednictwem Paczkomatów InPost

§ 8

Reklamacje

 1. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu Towaru przez Firmę .
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu do Firmy i opisem reklamacji.
 4. W przypadku gdy towar był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Firmy wskazany w §1 ust.1.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym w wypadku uznania reklamacji odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

Jak zgłosić reklamację?

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem piotr@ringers.pl lub w formie pisemnej na adres FOTODIGI Roman Bekier 90-642 Łódź ul. al.Włókniarzy 225. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 2. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 3. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 4. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 5. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres kupującego podany w reklamacji.

§ 9

Zwroty zakupionych towarów

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Koszt dostawy zostanie zwrócony do kwoty najtańszej możliwej do wyboru formy wysyłki. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany produkt nie może mieć śladów używania, nie może być uszkodzony i musi być kompletny. W przypadku zwrotu towarów niepełnowartościowych koszty wynikające z jego odesłania do Klienta ponosi Klient. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych poprzez formę płatności pobrania przy odbiorze. Klient dokonujący zwrotu jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy Aby odstąpić od umowy zawartej w naszym sklepie należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, np. pisząc na adres e-mail: sklep@divinebody.pl lub przesłać oświadczenie pocztą na adres sklepu. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres FOTODIGI Roman Bekier 90-642 Łódź ul. al.Włókniarzy 225

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FOTODIGI Roman Bekier 90-642 Łódź ul. al.Włókniarzy 225

 ____________________________________________________________________________________

Ja.................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..............................................................................................................................................................................,

Data zawarcia umowy to ............................................................,

data odbioru............................................................................... .

Imię i nazwisko..........................................................................................

Numer zamówienia ........................

Adres ........................................................................................................... Data...................................................................................................

..................................................................................................................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

______________________________________________________________________________________

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sprzedaży wysyłkowej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

§ 10

Gwarancja

 1. Na niektóre towary udzielana jest gwarancja. Zakres gwarancji określany jest wyłącznie w dokumencie gwarancyjnym załączanym do Towaru.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 11

Ochrona danych

 1. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Firma jako administrator sklepu internetowego.
 4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora roman@bekier.pl

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.ringers.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Integralną częścią Regulaminu są jego załączniki.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się przepisy prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego. .
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku realizacji transakcji sprzedaży w sklepie internetowym www.ringers.pl strony będą się starały rozwiązać w drodze porozumienia.
 5. Firma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu - nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie www sklepu internetowego Firmy.

 - załącznik do Regulaminu -

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FOTODIGI Roman Bekier 90-642 Łódź ul. al.Włókniarzy 225

Dane Klienta:

 Nr zamówienia:

........................................................................... 

O ś w i a d c z e n i e

            Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia ........................... następujących rzeczy: ............................................ - odebranych przeze mnie w dniu ................................... .

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

czytelny podpis                        :                       ...........................................................................

Adres konsumenta(-ów):                                   ...........................................................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)           ..............................................................................................

 

Miejsce i data                                                  ..........................................................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl